Το presshub.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των τροφοδοσιών, καθώς και αυτές δεν αναπαράγονται από το ίδιο.

Δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες του θα χρησιμοποιήσουν τo περιεχόμενο του και δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν παραβιασεις δικαιωμάτων των σελίδων, που θα προκαλέσουν οι χρήστες του.

Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο www.presshub.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης.

Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Εάν είσαστε δικαιούχος περιεχομένου και θέλετε αυτό να συμπεριληφθεί στο κατάλογο του presshub.gr παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν είσαστε δικαιούχος περιεχομένου και δεν επιθυμείτε την εμφάνιση του στους καταλόγους του presshub.gr παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και αυτό θα αφαιρεθεί άμεσα.

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Το presshub.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ιστοσελίδων όπου παραπέμπει η ιστοσελίδα της, μέσω δεσμών (links), ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει, κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοσελίδων, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση του Επισκέπτη/ Χρήστη και δεν εμπεριέχει ή υπονοεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση. Η περαιτέρω χρήση και / ή αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/ Χρηστών από Τρίτους δεν αποτελεί ευθύνη του presshub.gr, όπως και σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον Επισκέπτη/ Χρήστη σε τρίτους, προσωπικών δεδομένων του, το presshub.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με την χρήση αυτών, από τους εν λόγω τρίτους.

ΕΓΓΡΑΦΗ Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην / στις υπηρεσία/ες του presshub , όπου με μία εγγραφή θα του παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους του, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στην Ενιαία Βάση Χρηστών - Επισκεπτών του presshub και στα συγκεκριμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Στην Ενιαία αυτή Βάση ο επισκέπτης / χρήστης θα δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από το presshub.gr και μόνο ή όχι.

Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

Έναρξη- Διακοπή λειτουργίας της «Υπηρεσίας»

Το presshub.gr δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά, συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως του «presshub.gr. Το presshub.gr δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία του Επισκέπτη/ Χρήστη.

Cookies Ανάλυσης Απόδοσης (Χρησιμοποιούμε αυτούς τους τύπους cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών τόπων μας και το πώς οι χρήστες τους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα cookies μας παρέχουν τις πληροφορίες που μας βοηθούν να παρέχουμε καλύτερα άρθρα και υπηρεσίες προς τους χρήστες. Επίσης μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τους τομείς του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά ή που χρειάζονται συντήρηση) Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δικτυακοί τόποι μας από τους χρήστες και η παρακολούθηση της απόδοσης τους γίνεται μέσω των cookies Ανάλυσης Απόδοσης. Με τις πληροφορίες που παρέχουν βοηθούν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και άρθρων προς τους χρήστες, ενώ παράλληλα βοηθούν στην συντήρηση η επιδιόρθωση τομέων του διαδικτυακού μας τόπου που δεν λειτουργούν σωστά.

Διαγωνισμοι presshub.gr 1) Το presshub.gr, διοργανώνει τον παρόντα  διαγωνισμό . 2) To site έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση του τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. 3) Στον παρόντα διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού. 4) Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά. 5) Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα. 6) Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν με κλήρωση. 7) Ο νικητές θα ανακοινώνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο 8) Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν στο email που έχουν δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών, θα κατοχυρώνεται το δώρο και θα προσδιορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των δώρων. 9) Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους με την επίδειξη επικυρωμένου φωτοαντίγραφου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος  διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει η διοργανώτρια.\ 10) Σε περίπτωση που οι νικητές από τη στιγμή που ενημερωθούν, αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους μέχρι και 7 ημέρες τότε ακυρώνεται ο παρόντας διαγωνισμός. Σε περιπτώσεις  που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη. 11) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους. Ο Διοργανωτής  θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.    12) Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού. 13) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού , τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π. 14) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού.  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 15) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και των ΧΟΡΗΓΩΝ. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται. 16) Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή ή / και Χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει, σχετική με τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εάν κάποιος όρος κριθεί δικαστικώς άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το presshub.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί του παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνεται μόνο γραπτά και θα περιλαμβάνεται αμέσως στο παρόν κείμενο, με επιμέλεια του presshub.gr. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται κατάλληλα. Από την εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας και με τους τυχόν τροποποιημένους Όρους Χρήσης, τεκμαίρεται η αποδοχή και των εκάστοτε τροποποιήσεων.

To display advertisements individually tailored to your interests and preferences on our website, we use solutions developed by Yieldbird Sp. z o.o., with registered office at Czerska 8/10 in Warsaw (00-732). Yieldbird is a joint controller of personal data processed to this end. The substantial part of the arrangements setting out the respective scopes of joint controllers’ duties, including the principles for the exercise of the website users’ rights, together with the list of recipients to whom their data is disclosed in connection with the display of behavioral advertising, is available at this link.

Επικοινωνία presshubgr@gmail.com